• 全部考试
 • 考试报名
 • 考试时间
 • 成绩查询
 • 网络课程
 • 考试真题
 • 模拟试题
 • 招聘大全
 • 文档大全
 • 作文大全
 • 范文大全
 • 当前位置: 勤学考试网 > 成绩查询 > 正文

  最新一年级语文下册的生字表|一年级下册语文生字

  时间:2018-07-06 17:15:41 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

   一年级语文下册的学习要求同学们要对生字表550个生字会认,会读,小编在此整理了一年级语文下册生字表,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!

  生字表

   一年级语文下册生字表【1-4】

   第一单元

   wàn fù sū liǔ gē wǔ bīng quán dīng bǎi qí zhēng míng xǐng léi

   万 复 苏 柳 歌 舞 冰 泉 丁 百 齐 争 鸣 醒 雷

   zǎo zhī ruǎn shū shāo shuǎ xiàn lùn qù tí dǐ yán lín sǎ dī

   澡 枝 软 梳 梢 耍 线 论 趣 题 底 颜 淋 洒 滴

   yóu huān dèng zhí jié suì líng yǐ jīng xī zhàn háng fú zǎi qīn

   油 欢 邓 植 节 岁 龄 已 经 息 站 行 扶 载 亲

   gǔ shī shǒu mián chù wén cūn jū zuì yān tóng sàn máng píng

   古 诗 首 眠 处 闻 村 居 醉 烟 童 散 忙 评

   fǎng jǐ yóu jū jiào qián

   访 挤 邮 居 轿 钱

   第二单元

   dǒng mào fù mǔ jiāo rèn cuò shì gǎi yuàn wǎn kuài sǎo kuā

   懂 貌 父 母 教 认 错 事 改 愿 碗 筷 扫 夸

   quán qí miào què jīng sài guān diào wán huàn yuán xiě yīn

   全 奇 妙 却 精 赛 关 掉 完 换 员 写 音 dǎo pàng xǐ zhāng gāng tiē qiáng tì tuō xié bāng děng biàn

   蹈 胖 喜 张 刚 贴 墙 替 拖 鞋 帮 等 变

   qíng mián zhào shài bèi gài wǔ shōu tuō tǎng hé yǎn

   情 棉 照 晒 被 盖 午 收 脱 躺 合 眼

   jīng bǎi lián nǚ bēi zhuāng qì lìng gù bìng tài lèi yī

   睛 摆 帘 女 背 装 气 另 顾 病 太 累 医

   qiāo lí hù piào yuán dàn zhí piān biàn

   悄 离 户 票 元 旦 值 篇 遍

   第三单元

   wù shuāng zhāo xiá xī dié fēng bì zǐ qiān lǐ yáng

   雾 霜 朝 霞 夕 蝶 蜂 碧 紫 千 李 杨

   xiù dàn qǔ liáng dìng pěng lián qīng fǎng fú tái tóu

   秀 蛋 取 凉 定 捧 连 轻 仿 佛 抬 投

   xiàng cōng huó pō hū rán zhǎ rú zǒng yǐ zhǔ yì

   向 聪 活 泼 忽 然 眨 如 总 以 主 意

   xiān lù màn jī bí nǎo dài guài tuī liàng gǎn jiǔ

   先 鹿 慢 积 鼻 脑 袋 怪 推 辆 赶 久

   gān jìng shī jí tóng guān wéi gōng zhuān zhǔn bèi duì

   干 净 失 级 同 观 围 工 专 准 备 队

   cái qǐng shuāng gè zì dài shé yè gōng miǎo chǎo

   才 请 双 各 字 代 舌 页 弓 秒 炒

   第四单元

   qīng tíng zhǎn hú qiū yǐn mǎ yǐ yùn kē dǒu zhī

   蜻 蜓 展 蝴 蚯 蚓 蚂 蚁 运 蝌 蚪 蜘

   zhū wǎng suǒ mù bǔ chán bì lì chí xī yīn qíng

   蛛 网 所 牧 捕 蝉 闭 立 池 惜 阴 晴

   róu lù hé zhū yáo lán jīng tíng píng tòu chì bǎng

   柔 露 荷 珠 摇 篮 晶 停 坪 透 翅 膀

   dūn xī lián kū zhēng pā gēn yào pá fēi gǎn jī

   蹲 嘻 莲 哭 睁 趴 根 药 爬 非 感 激

   xiè jí shí pō gē mēn shēn hǎn cháo shī chóng xiāo

   谢 急 时 坡 割 闷 伸 喊 潮 湿 虫 消

   bān zhèn huā bì hǔ jiè wén shé táo nán jiě xīn

   搬 阵 哗 壁 虎 借 蚊 蛇 逃 难 姐 新

   cā chāo shí shuāi bō lán mō

   擦 抄 拾 摔 拨 拦 摸

   一年级语文下册生字表【5-8】

   第五单元

   tuán liàng xiāng yù jí pà gōng hù zūn zhòng lìng chún

   团 量 相 遇 及 怕 攻 互 尊 重 令 纯

   guà jiē shú huǒ bàn cháng tián wēn dòng liǎn gāi yīn

   挂 街 熟 伙 伴 尝 甜 温 冻 脸 该 因

   jì wū yā hē kě píng shí bàn fǎ jiàn sī jiǎ

   季 乌 鸦 喝 渴 瓶 石 办 法 渐 司 假

   gāng bié huāng xià jiào kuài shǐ jìn zá wēi pò jiù

   缸 别 慌 吓 叫 块 使 劲 砸 微 破 救

   chēng xiàng guān tuǐ zhù yì gǎn chèng dǎo sōu chén zhǐ

   称 象 官 腿 柱 议 杆 秤 倒 艘 沉 止

   ǎi shòu àn chǒu xián jiù

   矮 瘦 暗 丑 闲 旧

   第六单元

   hǎi ōu tān jūn jiàn fān yāng dào táng xī gān tóng hào 海 鸥 滩 军 舰 帆 秧 稻 塘 溪 竿 铜 号

   lǐng wàng wā jǐng xí dǎo gé mìng zhàn shì jiě kè

   领 忘 挖 井 席 导 革 命 战 士 解 刻

   niàn wáng zhù shào dí dàng shùn tū qiāng shā hài yīng

   念 王 助 哨 敌 荡 顺 突 枪 杀 害 英

   xióng chōng bù kuān xiā jiǎo jiǎn bèi ké yuán bēn mì

   雄 冲 部 宽 虾 脚 捡 贝 壳 原 奔 密

   pǐ shì lóu chuī zhù hè xī zǔ guó yóu yǔ fēng

   匹 市 楼 吹 祝 贺 希 祖 国 由 羽 丰

   yǒng gǎn lǐ jìng dù chǎng jiǎ shēn jù xiōng

   勇 敢 理 敬 度 厂 甲 申 句 兄

   第七单元

   xū jiāo ào dàn chéng shí yíng zàn zhāo fān jiāo shī

   虚 骄 傲 淡 诚 实 赢 赞 招 翻 浇 施

   féi è hòu tiāo dàn shī zhěng liàn xí gǔn pū yǎo

   肥 饿 候 挑 担 狮 整 练 习 滚 扑 咬

   kǔ lǎn yáng tūn jiāng kào yīng cān diū kuàng zāo gāo

   苦 懒 洋 吞 将 靠 应 餐 丢 矿 糟 糕

   cū gài gòng qì jì bǎo guǎn jiā pén wèi xuǎn bìng

   粗 概 共 汽 记 保 管 夹 盆 位 选 并

   xuān fēn yá guī shèng sī biǎo zhǔ bǐng yǐn jiǎo zhū

   宣 分 芽 规 盛 丝 表 煮 饼 饮 饺 猪

   láng

   狼

   第八单元

   chū méi biàn dòu hú jí yàn guī zhuǎn hán gū niáng

   初 眉 辨 斗 湖 即 雁 归 转 寒 姑 娘

   yá pàn zhì zhuó bān liǎ zhāi bó ér qiě tī yǐn

   蚜 盼 治 啄 斑 俩 摘 伯 而 且 踢 引

   lán liáng chéng bō jià tè zhuān huá cǎi báo qiǎo wěn

   兰 梁 程 波 架 特 砖 划 采 薄 巧 稳

   jiāo liè nòng chá sù duàn tí shì jiè xiū jiàn chuàng

   郊 列 弄 查 速 断 提 世 界 修 建 创

   mèng míng huī yíng ā yí zhuī dǐng pī gǔ gān mái

   梦 名 灰 迎 阿 姨 追 顶 披 鼓 甘 埋

   chuǎng bāi diē

   闯 掰 跌

   一年级语文下册生字表组词【1-3】

   第一单元生字组词

   万 (万一)(万全)(万岁) 丁 (丁冬)(人丁)( 家丁)

   冬 (冬瓜)(冬衣)(冬天) 百 (百花齐放)(百万)(百发百中)

   齐 (一齐)(百花齐放)(收齐) 说 (说话)(说笑)(说书)

   话 (笑话)(说话)(回话) 朋 (朋友)(亲朋好友)

   友 (朋友)(友人)(友好) 春 (春天)(春雨)(春风)

   高 (高山)(高大)(高兴) 你 (你们)(你好)(你的)

   们 (你们)(我们)(他们) 红 (红花)(火红)(口红)

   绿 (绿草)(绿化ha)(绿叶) 花 (百花齐放)(红花)(花生)

   草 (小草)(绿草)(水草) 爷 (爷爷)(大爷)(少爷)

   节 (节日)(节气)(节水) 岁 (岁月)(万岁) (年岁)

   亲 (亲人)(亲朋好友)(亲自) 行 (不行)(行走)(飞行)

   古 (古人)(古文)(古巴) 声 (笑声)(回声)(平声)

   多 (多少)(多用)(多心) 处 (处处)(多处)(处长)

   知 (不知)(知了liǎo)(知心) 忙 (不忙) (百忙) (连lin忙)

   第二单元生字组词

   洗 (洗手)(洗衣)(水洗) 认 (认真)(认出)(认人)

   扫 (打扫)(扫地)(扫兴) 真 (认真)(天真)(真心)

   父 (父亲)(父子)(父母) 母 (母亲)(母女)(父母)

   全 (完全)(全家)(万全) 关 (关心)(关门)(关口)

   写 (写完)(写话)(写出) 完 (写完)(完全)(用完)

   家 (家人)(全家)(大家) 看 (回看)(看来)(看书)

   着 (看着)(说着)(笑着) 画 (年画)(画画)(书画)

   笑 (笑声)(笑话)(大笑) 兴 (高兴)(扫兴)(即j兴)

   会 (开会)(大会)(不会) 妈 (妈妈)(大妈)(奶妈)

   奶 (奶奶)(奶牛)(牛奶) 午 (中午)(上午)(下午)

   合 (合上)(开合)(合力) 放 (开放)(放手)(放羊)

   收 (收手)(回收)(收入) 女 (女生)(女声)(女人)

   太 (太太)(太爷)(太阳) 气 (生气)(出气)(天气)

   早 (早上)(今早)(一大早 ) 去 ( 回去 ) ( 来去 ) ( 去处 )

   亮 (月亮)(天亮)(亮光gāung)

   第三单元生字组词

   和 ( 和气 ) ( 和平 ) ( 和好 ) 语 ( 语文 ) ( 话语 ) ( 语气 )

   千 ( 千万 ) ( 千米 ) ( 千年 ) 李 ( 李子 ) ( 李花 ) ( 小李 )

   秀 ( 秀才 ) ( 秀气 ) (山清水秀) 香 ( 香气) ( 香水 ) ( 花香 )

   唱 ( 合唱 ) ( 说唱 ) ( 唱片 ) 听 ( 听话 ) ( 听力 )(听见)

   连 ( 连队 ) ( 连年 ) ( 连忙 ) 远 ( 远方 ) ( 长远 ) ( 远处 )

   定 ( 一定 ) ( 定力 ) ( 定向 ) 向 ( 方向 ) ( 风向 )(向心力)

   以(以上) ( 可kě以 ) ( 以后 ) 后 ( 后果 ) ( 后来 ) (以后)

   更 ( 更多 ) ( 更加 ) ( 更好 ) 主 ( 主意 ) ( 主力 ) ( 主人 )

   意 ( 意见 ) ( 一心一意 ) ( 用意) 总 ( 总是 ) ( 总结) (总分fēn)

   先 ( 先后 ) ( 先生 ) ( 先人 ) 干 ( 干果 ) ( 干净 ) ( 风干 )

   赶 ( 赶早 ) ( 赶忙 ) ( 赶来 ) 明 (明天 ) ( 明亮 ) ( 明白 )

   净 ( 干净 ) ( 洗净 ) ( 一干二净 ) 同 ( 合同 ) (一同) ( 同力 )

   工 ( 工人 ) ( 工厂 ) ( 工地 ) 专 ( 专一 ) ( 专心 ) ( 专长 )

   才 ( 才干 ) ( 才气 ) ( 人才 ) 级 ( 升级 ) (班级) ( 石级 )

   >>>下一页更多精彩“一年级语文相关内容”

  • 考试时间
  • 范文大全
  • 作文大全
  • 课程
  • 试题
  • 招聘
  • 文档大全